Zásady ochrany soukromí a osobních údajů

Cílem naší činnosti je podpora nevládních neziskových organizací, státní správy a firem, aby účinněji spolupracovaly na řešení společných výzev pro demokratické principy, zelenou ekonomiku a propojenou, soudržnou společnost. Velmi nám záleží na bezpečnosti údajů, které se nám rozhodnete svěřit. Vaše informace a data používáme výhradně v souvislosti s naší prací, a bez vašeho souhlasu je nešíříme ani nepředáváme nikomu, kdo k tomu nemá právo. V těchto zásadách se dozvíte, jak a proč vaše údaje zpracováváme, jak jsou chráněny a která práva ke svým datům můžete uplatnit.

Informace o zpracování osobních údajů

 

ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“)

 

1. Správce osobních údajů:

 

Glopolis, o.p.s.,

 

jejímž jménem jedná Petr Lebeda, ředitel

 

se sídlem Botičská 1936/4, 128 00 Praha 2, Česká republika,

 

IČ:271 44 569

 

elektronická adresa 

 

ID datové schránky: chh9asj

 

Web: www.glopolis.org

 

(dále jen „správce“, „Glopolis“).

 

2. Řešení problematiky ochrany osobních údajů: s ohledem na ustanovení čl. 37 GDPR správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Povinnostem souvisejícím s ochranou osobních údajů věnuje Glopolis, o.p.s. nejvyšší pozornost v souladu s právními předpisy České republiky
a Evropské unie. V souvislosti s problematikou ochrany osobních údajů se obracejte na zástupkyni ředitele Janu Miléřovou, tel. +420 773 687 862, .

 

3. Osobní údaje budou zpracovávány podle povahy spolupráce zpravidla k jednomu z následujících účelů:

- uzavření a plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (dále jen „smlouva“);

- oslovení subjektu údajů s nabídkou spolupráce v oblasti vzdělávání, pořádání seminářů, konferencí, kulatých stolů, popularizace, dotazníkových šetření apod. (dále jen „hlavní činnost Glopolis“).

 

4. Kategorie subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme:

- uchazeči o zaměstnání, zaměstnanci, externí spolupracovníci;

- dodavatelé zboží a služeb;

- třetí osoby v souvislosti poskytnutými službami správce;

- účastníci seminářů, konferencí a podobných akcí;

- osoby přihlášené k odběru novinek a jiných obchodních sdělení;

- ostatní.

 

5. Glopolis zpracovává osobní údaje na základě následujících právních důvodů:

- uzavření a plnění smlouvy;

- plnění povinností vyplývajících z právních předpisů;

- souhlasu subjektu údajů s konkrétním účelem zpracování v souvislosti s hlavní činností Glopolis.

 

6. Kategorie příjemců, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny:

- zaměstnanci správce, v rámci plnění pracovních povinností;

- zpracovatelé osobních údajů (Ecomail.cz, s.r.o.;, Microsoft corporation, a.s.; Alphabet, inc);

- státní a jiné orgány či instituce, v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy;

- příjemci uvedení dle souhlasu – donoři, účastníci akcí, veřejnost.

 

7. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je subjekt údajů poskytl Glopolis v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy či v souvislosti s dalšími účely zpracování podle čl. 3.

 

8. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání platnosti smlouvy, a dále i po skončení její platnosti, a to po dobu plnění povinností správce, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání účelu zpracování či trvání uděleného souhlasu.

 

9. Správce prohlašuje, že při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

 

10. Za podmínek stanovených GDPR náleží subjektu údajů zejména následující práva:

 

- právo požadovat informaci o tom, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány správcem, jejich opravu, nebo výmaz anebo omezení jejich zpracování;

- právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů;

- právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká;

- právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů ČR, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz;

- právo kdykoliv odvolat udělený souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání musí být učiněno písemně na výše uvedené adrese správce.