Nejčastější otázky k ESG

Jak reportovat ESG?

Existuje několik způsobů, jak může podnik reportovat své výsledky v oblasti ESG.


Jedním z nich je vytvoření samostatného ESG reportu. Tento report může obsahovat informace o různých oblastech ESG, které jsou pro daný podnik důležité, a může shrnovat výsledky podniku v těchto oblastech.

ESG report může být vytvořen pomocí norem a standardů, jako je například mezinárodní standard Global Reporting Initiative (GRI), který poskytuje pokyny a nástroje pro zpracování ESG reportu a který je používán mnoha podniky po celém světě. Podniky mohou také využít různé nástroje a platformy pro online reportování ESG, například CDP (Carbon Disclosure Project) nebo Sustainalytics.


Další možností je začlenění informací o ESG do stávajícího finančního reportu podniku. Například podnik může do svého finančního výkazu zahrnout informace o svém vlivu na životní prostředí nebo o svých opatřeních pro zlepšení sociálních vztahů.

Kolik stojí implementace ESG?

Náklady na implementaci ESG se mohou lišit v závislosti na velikosti a složitosti podniku a také na tom, jak připravené jsou interní procesy a data pro vyhodnocení ESG. V některých případech může být implementace ESG značně nákladná, zatímco v jiných případech může být cena relativně nízká.

 

Mezi náklady patří například náklady na vytvoření procesů pro sběr a vyhodnocení dat, náklady na externí konzultační služby nebo náklady na školení zaměstnanců. Dále mohou být v rámci implementace ESG nutné investice do nových technologií nebo opatření pro zlepšení udržitelnosti podniku. Je těžké určit přesnou cenu implementace ESG, protože záleží na konkrétních potřebách a možnostech podniku.

Kolik času zabere vytvoření 1. ESG reportu?

Časová náročnost vytvoření prvního ESG reportu se liší v závislosti na velikosti a složitosti podniku, kvalitě a dostupnosti dat, zkušenostech s reportováním atd. Obecně by se však mělo počítat s tím, že vytvoření prvního ESG reportu může trvat několik měsíců.

Jak souvisí řízení rizik s ESG?

Řízení rizik je jedním z klíčových prvků ESG. ESG se zabývá tím, jak podniky ovlivňují životní prostředí, společnost a řízení, a řízení rizik je důležité pro to, aby podniky mohly minimalizovat negativní dopady svých činností na tyto oblasti.

 

Například pokud podnik vyhodnotí rizika související s emisemi skleníkových plynů a zavede opatření pro snížení těchto emisí, jedná se o dobré řízení rizik z hlediska environmentálního, protože pomáhá podniku předcházet budoucím sankcím za nadlimitní emise a zároveň přispívá ke snížení dopadu podniku na klimatické změny.

 

Stejně tak řízení rizik může pomoci podnikům identifikovat a minimalizovat rizika spojená s dodavatelskými řetězci nebo s lidskými právy a dalšími oblastmi, které jsou součástí ESG. To může přispět ke zlepšení reputace podniku a může také pomoci podniku získat a udržet si loajální zákazníky a investory.

Jaký je rozdíl mezi ESG reporting, ESG scoring a ESG rating?

ESG reporting je proces, při kterém podniky informují o svých výsledcích v oblasti environmentálních, sociálních a governance (ESG) a o tom, jak řeší tato témata. ESG reporting může probíhat formou samostatných zpráv nebo jako součást běžných finančních výkazů podniku. Cílem ESG reportingu je poskytnout informace o tom, jak podnik působí na životní prostředí a společnost a jak řeší ESG témata.

 

ESG scoring je proces hodnocení podniku z hlediska ESG, při kterém se podniku přiřadí skóre na základě jeho výsledků v oblasti environmentálních, sociálních a governance. ESG scoring se obvykle provádí s cílem poskytnout investorům a dalším zájemcům přehled o tom, jak se podnik vyvíjí v těchto oblastech a jak jsou jeho výsledky srovnatelné s jinými podniky.

 

ESG rating je proces hodnocení podniku z hlediska ESG, při kterém se podniku přiřadí hodnocení nebo "rating" na základě jeho výsledků v oblasti environmentálních, sociálních a governance. ESG ratingy se obvykle vydávají externími agenturami nebo nezávislými ratingovými společnostmi a slouží k poskytnutí investorům a dalším zájemcům informací o tom, jak se podnik vyvíjí v těchto oblastech a jak jsou jeho výsledky srovnatelné s jinými podniky.

Jaké jsou nevýhody ESG?

Hlavní nevýhodou ESG (environmentální, sociální a governance) může být náročnost na implementaci. Podniky mohou narazit na překážky při zavádění opatření pro zlepšení svých výsledků v oblasti ESG, zejména pokud jsou náklady na implementaci vysoké nebo pokud podniky nemají dostatečné zdroje nebo know-how.

 

Další nevýhodou může být nedostatek společného standardu pro měření a hodnocení ESG výsledků. To může ztěžovat porovnávání výsledků různých podniků a může také způsobit, že budou podniky hodnoceny různě i v případě, že dosahují podobných výsledků v oblasti ESG.

 

Navíc některé podniky mohou mít obavy z toho, že jejich výsledky v oblasti ESG budou veřejností chápány negativně, což by mohlo mít negativní dopad na jejich reputaci a obchodní výsledky. Na druhou stranu však existují i opačné názory, že ESG může přinést podnikům mnoho výhod, jako je lepší reputace, vyšší loajalita zákazníků a vyšší důvěra investorů, což může přispět k dlouhodobému růstu podniku.